حمایت مالی

شرط لازم و کافی برای استقلال یک رسانه، عدم حمایت از یک منبع مالیِ واحد است. چه بسیار رسانه در اینترنت در دسترش شماست که به واسطه‌ی دریافت منابع مالی از یک منبع واحد، قلم را به نحوی می‌گردانند که رضایت خاطر سرمایه گذارانِ حامی را برآورده سازند.
در این رابطه تفاوتی میان رسانه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی علمی نیست!
بنابراین رسانه‌ای میتواند مدعی استقلال باشد که منابع خود را به کمک مخاطبانش فراهم نماید و این همان روند صحیحی‌ست که برای تولید‌کننده‌ی محتوا نسبت به مخاطب، ایجاد وظیفه در جهت پاسخگویی خواهد نمود.
آدورمدیا رسانه‌ی فرهنگی شماست. در حفظِ استقلال آن کوشا باشید.

فرم حمایت مالی

جهت پرداخت حمایت مالی در داخل ایران، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

 

جهت پرداخت حمایت مالی در خارج از ایران، از طریق لینک زیر اقدام کنید.